Aurora Engineering College
Aurora Temple of Learning
AcademicsClass TimetablesCivil Engineering

Civil Engineering

Department of Civil Engineering

Class Time Table for B.Tech II Sem (2015-16).

2 CE

  9.10
10.00
10.00
10.50
10.50
11.40
11.40
12.30
12.30
01.00
01.00
01.50
01.50
02.40
02.40
03.25
03.25
04.10
MON SM-2 PS
LUNCH
HHM BMCP
TUE HHM SA-1 ES PS SA-1 SS/GL
WED PS SA-1 LIB �������� BMCP GS
THU BMCP ES SM-2 CAD (B2)/SUR (B1) SPR
FRI SM-2 HHM CAD (B1)/SUR (B2) SA/M

3 CE

  9.10
10.00
10.00
10.50
10.50
11.40
11.40
12.30
12.30
01.00
01.00
01.50
01.50
02.40
02.40
03.25
03.25
04.10
MON FE SSDD SA-II
LUNCH
TE GTE/AECS LAB
TUE TE SA-II FE SPR
WED FE GTE/AECS LAB SSDD SA-II LIB
THU TE EE GIT FE SA/M
FRI EE SSDD GIT SS/GL

4 CE (A)

  9.10
10.00
10.00
10.50
10.50
11.40
11.40
12.30
12.30
01.00
01.00
01.50
01.50
02.40
02.40
03.25
03.25
04.10
MON RRS GIT
LUNCH
MS SS
TUE LIB MS RRS GIT PTP
WED MS GIT LIB RRS GL
THU PROJECT WORK PROJECT WORK
FRI PROJECT WORK PROJECT WORK

4 CE (B)

  09:10
10:00
10:00
10:50
10:50
11:40
11:40
12:30
12:30
01:00
01:00
01:50
01:50
02:40
02:40
03:25
03:25
04:10
MON GIT MS LIB
LUNCH
RRS GL
TUE MS RRS GIT SS PTP
WED LIB RRS MS GIT SS
THU PROJECT WORK PROJECT WORK
FRI PROJECT WORK PROJECT WORK

2 AGRI

  9.10
10.00
10.00
10.50
10.50
11.40
11.40
12.30
12.30
01.00
01.00
01.50
01.50
02.40
02.40
03.25
03.25
04.10
MON TM HMT LIB
LUNCH
PSSA MDCG LAB
TUE TM SSAF LAB HYD SS/GL SA/M
WED HMT SM HYD PSSA FME-1
THU TM SM FME-1 SPR
FRI SM HMT TM PSSA GS